Pro zájemce‎ > ‎

Chceme skupinové vzdělání

Základní charakteristika

Skupinová forma vzdělávání je určena výhradně organizacím a je realizována formou blended learningu. To znamená, že organizace a lektor se dohodnou na tom, nakolik bude využito prezenční školení a nakolik e-learning. Zároveň lektor se s vedením organizace dohodne na  počtu účastníků (především z řad zaměstnanců), cílech a výstupech (hodnocení a doporučení, které lektor organizaci předloží).
Úhrada za kurz je provedena výhradně organizací, pokud se tato nedohodne s centrálou JSI jinak (například úhradou třetí osobou ve formě sponozrství).

Zjednodušený postup

 1. Zájemce vyplní objednávku (online nebo tištěnou).
  Součástí objednávky je akceptování základních parametrů smlouvy. Zároveň si může vybrat lektora.
 2. Na základě objednávky jej prostřednictvím emailu kontaktujte lektor, se kterým se zájemce dohodne na případných úpravách smlouvy - počet zúčastněných osob, rozložení prezenčního školení a e-learningu, cestovní náhrady a pod.
 3. Centrála JSI odešle zájemci smlouvu. Po podpisu smlouvy se organizace a jím určené osoby stávají účastníky příslušného kurzu.
 4. Lektor se dohodne s organizací na prvním osobním setkání s vedením školy, které zároveň může být spojeno s prvním prezenčním setkání s účastníky kurzu.
 5. Účastníci plní přidělené úkoly, přičemž lektor sleduje jejich plnění a zaznamenává je do evidenční karty, případně do dalších záznamových archů na základě dohody s organizací.
 6. Po splnění veškerých úkolů se lektor dohodne s organizací na formě uzavření celého kurzu (doporučujeme alespoň jedno závěrečné prezenční setkání s účastníky). 
 7. Lektor odesílá do centrály JSI evidenční karty jednotlivých účastníků, hodnocení kurzu a pracovní výkaz (lze z něj vyčíst cestovné a celkový počet hodin věnovaných dané organizaci).
 8. Centrála JSI zasílá na adresu uvedenou ve smlouvě účetní doklad a to prostřednictvím mailu.
 9. Jakmile dojde k úhradě, centrála JSI zasílá standardní poštou osvědčení v rámci DVPP jednotlivých účastníků, hodnocení lektora a jedno vyhotovení účetního dokladu.