Formy vzdělávání

Individuální vzdělávání

  • je určeno především pro soukromé osoby

V takovém případě je využívána především vzdělávací metoda, kterou označujeme jako e-learning. Tuto metodu může osoba zvolit pro své vlastní sebevzdělávání (bez mentora či kouče) nebo může využít kurzu, kdy je mu přidělen lektor, přičemž je jejich vzájemná spolupráce založena na elektronické komunikaci. 
Účastník má přístup ke všem podkladům pro výuku a dalším výukovým zdrojům.

Tato forma dovoluje účastníkovi v průběhu celého vzdělávání výrazně individuální přístup, především pak volbu vlastního rozvrhu a tempa.

Skupinové vzdělávání

  • je určeno především pro organizace

V takovém případě je využívána širší škála metod vzdělávání, která se často označuje pojmem blended learning (přednáška, workshop, e-learning apod.). Základním předpokladem pro realizaci této formy vzdělávání je vytvoření určité skupiny účastníků, tvořené optimálně 8-12 osobami. 

Skupinové vzdělávání je realizováno většinou formou kurzu (s přidělením lektora), nicméně může mít i charakter vzájemně se učící skupiny.

Vzdělávání týmu

  • je určeno především pro spolupracující organizace či osoby

I v tomto případě je využit blended learning (přednáška, workshop, e-learning apod.). Základním předpokladem pro realizaci této formy vzdělávání je sestavení spolupracujících organizací či osob, které si stanovily určité cíle. Vzdělávací aktivita má charakter kurzu, přičemž výukový plán je postaven i na základě potřeb vedoucího týmu. Lektor pak ve spolupráci s vedoucím týmu koordinuje průběh vzdělávání tak, aby směřovalo k dohodnutému cíli. 
Kurz je nakonec završen závěrečným hodnocením a doporučením dalšího postupu.

Tato forma umožňuje spolupracujícím subjektům nadefinování cílů pro vzdělání týmu účastníků a jejich následné vyhodnocení. Na straně samotných účastníků směřuje k posílení týmového pojetí práce při respektování individuálních kompetencí jednotlivých členů týmu. Zároveň mohou účastníci zaměřit své výstupy do oblastí, které efektivněji uplatní ve své praxi.